Aankondiging enquête ‘Oriëntatie beschikbaarheidstoelage en uitbreiding snipperdagen fulltimers’

Aankondiging enquête 'Oriëntatie beschikbaarheidstoelage en uitbreiding snipperdagen fulltimers' | derde kwartaal 2023

Publicatiedatum 28 september 2023.

Atlant, Fedra en IJmare oriënteren zich op het inzetten van een meerurenbonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek. Daarbij worden de volgende twee ideeën verkend.

  1. Een beschikbaarheidstoelage voor deelname aan een piketdienst
  2. Het stimuleren en belonen van een 5-daagse werkweek via een uitbreiding van snipperdagen voor fulltimers.
 

Oriëntatie beschikbaarheidstoelage 


De beschikbaarheidstoelage is een bonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek. Het doel is uitbreiding, flexibiliteit en solidariteit.

Denkrichting

  • Parttimers kunnen zich inschrijven voor een vorm van piketdienst (5 dagen per jaar)

  • Bij een oproep ga je aan de slag op een school met een fors tekort.
  • Daarvoor ontvang je boven op je salaris een extra vergoeding. Vervangen op een school van een ander bestuur levert meer vergoeding op.


 

Oriëntatie uitbreiding snipperdagen fulltimers


De uitbreiding snipperdagen voor fulltimers heeft het uitbreiden van het aantal fulltimers, het behouden en flexibiliteit als doel. Bij voltijd gaat het om 5 extra snipperdagen.

Enquête


De behoeften en bereidheid zullen eerst gepeild worden onder de werknemers via een enquête. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de enquête. De vragenlijst heeft als doel zicht te krijgen op de effecten die deze maatregelen zouden kunnen leveren aan het verminderen van het lerarentekort. In welke mate dragen deze opties bij?

Denkrichtingen pilot Meeruren

Publicatiedatum 4 juli 2023.

Het lerarentekort is een urgent probleem in Nederland. Om tot goede, structurele oplossingen voor het probleem te komen, is op korte termijn in de scholen ruimte en denkkracht nodig, terwijl ondertussen de tekorten oplopen.

De regio IJmond wordt eveneens hard getroffen door het lerarentekort in het primair onderwijs (PO). Het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Schoolbesturen zetten alle zeilen bij om leerkrachten aan te trekken, maar de ‘vijver’ van beschikbare leerkrachten in de regio is nagenoeg leeg.

Scholen bereiden zich voor op alternatieve organisatievormen en noodmaatregelen. Duidelijk wordt dat dit complexe probleem vraagt om een regionale aanpak. Naast een samenwerking gericht op het werven en opleiden van personeelsleden trekken de besturen van Atlant, Fedra en IJmare ook gezamenlijk op bij het ontwerpen van een nieuwe schoolweek. Een schoolweek die die bijdraagt aan kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

Meerurenbonus: parttimers stimuleren meer uren te werken

Naast het ontwikkelen van een nieuwe schoolweek wordt er ook aan andere knoppen gedraaid met als doel het oplopende lerarentekort om te buigen. De besturen van Atlant, Fedra en IJmare verkennen de mogelijkheden om een zogenaamde meerurenbonus in te gaan zetten. Dit met het oogmerk om medewerkers die parttime werken te stimuleren de werktijdfactor uit te breiden. Dit idee staat niet op zich. OCW heeft in november onderwijsbesturen uitgenodigd zich te melden om deel te nemen in een zogenaamde kopgroep. Deze kopgroep meerurenbonus (eerder ook wel voltijdbonus genoemd) beoogt te onderzoeken op welke wijze een meerurenbonus succesvol kan worden ingezet.

Op dit moment bestaat de kopgroep uit 12 besturen. OCW heeft de besturen hierbij begeleiding toegezegd. Deze begeleiding is opgedragen aan BMC. IJmare, Fedra en Atlant zetten deze begeleiding van BMC in samenwerking met SvRK in voor het maken van een verantwoordingsdocument Atlant, Fedra en IJmare.

Atlant, Fedra en IJmare oriënteren zich op dit moment op het inzetten van de bonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek via een beschikbaarheidstoelage én het stimuleren en belonen van een 5-daagse werkweek via een uitbreiding van snipperdagen voor fulltimers. Gezien het besluitvormingsproces dat hieraan vast zit, worden deze twee ideeën momenteel nader verkend.

“Ergens gaat het tekort de kwaliteit en het curriculum raken”.

Yvonne Rozeman, voorzitter college van bestuur Fedra

De beschikbaarheidstoelage is een bonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek. Het doel is uitbreiding, flexibiliteit en solidariteit.

Denkrichting

  • Parttimers kunnen zich inschrijven voor een vorm van piketdienst (5 dagen per jaar)
  • Bij een oproep ga je aan de slag op een school met een fors tekort.
  • Daarvoor ontvang je bovenop je salaris een extra vergoeding. Vervangen op een school van een ander bestuur levert meer vergoeding op.

De uitbreiding snipperdagen voor fulltimers heeft als doel uitbreiding van het aantal fulltimers, behouden en flexibiliteit. Bij voltijd gaat het om 5 extra snipperdagen. De behoefte en wensen ten aanzien van deze optie zal eerst gepeild worden via een enquete onder de werknemers.