Op naar een nieuwe schoolweek

Nieuwe fase voor De Nieuwe Schoolweek

Publicatiedatum 7 december 2023.

Het project De Nieuwe Schoolweek gaat vanaf januari 2024 een nieuwe fase in. Een fase waarbij het gezamenlijk project naar de achtergrond schuift en onze scholen naar de voorgrond.

In oktober 2021 was de aftrap van het project DNSW. Na twee jaar gezamenlijk op te trekken vanuit het project De Nieuwe Schoolweek realiseren we ons hoe veel invloed de situatie van de school heeft op het vraagstuk. We hebben veel geleerd en beseffen nog meer hoe groot en ingewikkeld het probleem is. In de IJmond neemt het tekort verder toe. De besturen zijn daarom genoodzaakt om het onderwijs met álle scholen anders te gaan organiseren. 

Het project DNSW gaat daarmee een volgende fase in, die ook vraagt om een andere communicatieroute. Om die reden is de laatste gezamenlijke nieuwsbrief van het project De Nieuwe Schoolweek verschenen. Vanaf januari 2024 worden ouders via de eigen school geïnformeerd over het personeelstekort, wat dit betekent voor de school en aan welke oplossingen er wordt gedacht en gewerkt.

In het laatste nieuwsbericht delen wij inzichten en opbrengsten die het project tot nu toe heeft gebracht en schetsen we een beeld van hoe we verder gaan vanaf januari 2024. Lees meer…

Oproep aan nieuw kabinet: Deltaplan Lerarentekort

Publicatiedatum 7 december 2023.

“Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken”, dat stellen de PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs (po), de onderwijsbonden en de werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Op 5 december hebben deze organisaties de belangrijkste bouwstenen gepresenteerd voor een Deltaplan Lerarentekort. Lees meer…

 

Update vanuit HR

Publicatiedatum 28 september 2023.

De collega’s van HR van de drie besturen waren voor de zomer druk bezig met de formaties van alle scholen. Hoe zijn de scholen gestart? Is het uiteindelijk gelukt om overal personeel voor de groep te krijgen? Staan er nog vacatures open?

De meeste scholen zijn het schooljaar goed gestart. Maar er staan nog vacatures open. Dit kwam bijvoorbeeld door een last-minute opzegging vlak voor de zomer. Zo’n vacature is niet zomaar opgevuld en zorgde voor stress in de vakantie bij de leiding van de school. We hebben dit met tijdelijke oplossingen weten op te lossen maar ideaal is het niet. De formatie is stabiel maar staat wel onder spanning. Dit komt omdat er bij sommige scholen weinig tot geen back-up is wanneer er iemand weg valt.

Er komen nu geen reacties binnen op de vacatures voor leerkrachten, wat begrijpelijk is bij de start van een nieuw schooljaar. De noodzaak om de schoolweek anders te gaan organiseren is de afgelopen periode zichtbaarder geworden voor zowel ouders als leerkrachten. De omvang en de urgentie van het lerarentekort wordt steeds duidelijker. We zien dat dit het draagvlak om te veranderen vergroot. Lees meer…

Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken

Publicatiedatum 28 september 2023.

In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.

Het team is samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Zij werken teamgericht om beter af te kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben. In deze film vertellen schoolleider Angelique de Vries, regiehouder onderwijsteam 3-4 Marijn Verduin en ouder Sibel Ciblak over hun ervaringen. Zij geven vanuit hun eigen perspectief antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe ziet het teamgericht onderwijs op de Sleutelbloem eruit?
  • Waarom is het zo belangrijk om het onderwijs anders te organiseren?
  • Hoe dragen zij met deze aanpak bij aan het oplossen van het lerarentekort?
  • Wat brengt deze manier van werken de onderwijsteams en de kinderen?
  • Wat is de meerwaarde van het inzetten van vakdocenten?
  • Er staat een team voor de klas, hoe is dat voor ouders en leerlingen?
 

Lees meer…

Bestuurder Atlant bij IJmondNieuws

Op 19 november 2021 vertelde Annemarie Trouw, bestuursvoorzitter van Atlant Basisonderwijs in Velsen, aan IJmondNieuws al over de problemen rond het lerarentekort. De onderwijskoepels Atlant, Fedra en OPO IJmond zijn op zoek naar een alternatieve invulling van de schoolweek, op een manier die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Veelgestelde vragen

Het lerarentekort raakt bijna alle kinderen in het (primair of) basisonderwijs. Voor de scholen van Atlant, Fedra en IJmare alléén al, hebben we het over 10.000 leerlingen. Dat zijn heel veel gezinnen met bezorgde ouders of verzorgers die zich afvragen wat het voor hen gaat betekenen. De leerkrachten, schooldirecties en schoolbesturen begrijpen dat: zij hebben zelf meestal ook gezinnen met kinderen, en zitten met dezelfde problemen als andere ouders. Hoe de nieuwe schoolweek er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Welke vragen leven bij heel veel ouders wél, en die proberen we zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen van dit moment.

Het gaat nog jaren duren. Te weinig havo- en vwo-leerlingen kiezen voor de Pabo. Het lerarentekort is ook een gevolg van de strengere toelatingseisen van de Pabo’s. Denk aan de rekentoets, die werd ingevoerd toen er kritiek was op de rekenvaardigheid van sommige Pabo-studenten. Mensen zeiden: moet zó iemand voor de klas? Nu zijn die eisen strenger, dus vallen er studenten af. De aanmeldingen voor de Pabo zijn zo’n 30% gedaald. Dat lagere aantal studeert over 4 jaar af. En het zijn er lang niet genoeg om de natuurlijke uitstroom van oudere leraren op te vangen.

Van alles! We werken nauw samen met de Pabo’s, om verkorte en flexibele opleidingsmogelijkheden te bieden. Het lukt ook best goed om zij-instromers enthousiast te maken voor het onderwijs. Maar alles valt of staat met het aantal mensen dat de opleiding afrondt en dan dus onderwijsbevoegd is.

Ja. Daarom moeten we bedenken hoe de nieuwe schoolweek eruit kan zien. Wachten op meer afgestudeerde studenten gaat ons niet helpen. Ondertussen groeit het tekort, ondanks dat we ook veel volwassenen opleiden tot leraar.

Door het lerarentekort wordt het steeds moeilijker goed onderwijs te bieden aan onze kinderen. De werkdruk neemt door het tekort verder toe. We willen een schoolweek zonder lerarentekort, met goed onderwijs en gelukkige leerlingen en medewerkers. We onderzoeken momenteel hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Het lerarentekort raakt ons allemaal. Daarom vragen we directeuren, medewerkers en ouders om met ons mee te denken.

Door de klankbordgroepen is een aantal ideeën genoemd. Deze ideeën zijn onder te verdelen in vier thema’s:

  1. Aanvullen van het tekort door onder andere vakdocenten.
  2. Uitbreiden van werkdagen – stimuleren van fulltime werken.
  3. Behouden van werknemers.
  4. Verminderen van onderwijstijd.

Klopt. Onderwijzend personeel heeft meer salaris gekregen én er zijn maatregelen genomen om de werkdruk aan te pakken. We hebben nu meer personeelsleden per leerling dan een paar jaar geleden: onderwijsassistenten bijvoorbeeld, die helpen de werkdruk verlagen. Maar het tekort aan bevoegde leerkrachten is daarmee niet opgelost.

Dat gebeurt ook wel, maar je moet weten dat een onderwijsassistent niet bevoegd is om voor de klas te staan. De kinderen noemen hen wel juf of meester, maar volgens de wet mogen ze niet zonder begeleiding voor de klas staan.

Ja, maar schooldirecteuren hebben alleen al een dagtaak aan het regelen van de personele bezetting. Dat doen we dus alleen bij uiterste noodzaak. En de intern begeleider is er voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. En je wilt toch dat ieder kind genoeg aandacht en passend onderwijs krijgt.

Inmiddels hebben we een beeld van welke ideeën haalbaar zijn. Daarmee is het eerste gedeelte van het onderzoek klaar. We gaan deze ideeën verder uitwerken en/of uitproberen tijdens een pilot met 9 scholen.

We nemen de tijd om veranderingen met de teams goed voor te bereiden en ouders hierover te informeren. Het is mogelijk dat sommige scholen eerder starten met de nieuwe schoolweek en andere scholen pas later. We onderzoeken nu welke ideeën haalbaar zijn.