Op naar een nieuwe schoolweek

Update vanuit HR

Publicatiedatum 28 september 2023.

De collega’s van HR van de drie besturen waren voor de zomer druk bezig met de formaties van alle scholen. Hoe zijn de scholen gestart? Is het uiteindelijk gelukt om overal personeel voor de groep te krijgen? Staan er nog vacatures open?

De meeste scholen zijn het schooljaar goed gestart. Maar er staan nog vacatures open. Dit kwam bijvoorbeeld door een last-minute opzegging vlak voor de zomer. Zo’n vacature is niet zomaar opgevuld en zorgde voor stress in de vakantie bij de leiding van de school. We hebben dit met tijdelijke oplossingen weten op te lossen maar ideaal is het niet. De formatie is stabiel maar staat wel onder spanning. Dit komt omdat er bij sommige scholen weinig tot geen back-up is wanneer er iemand weg valt.

Er komen nu geen reacties binnen op de vacatures voor leerkrachten, wat begrijpelijk is bij de start van een nieuw schooljaar. De noodzaak om de schoolweek anders te gaan organiseren is de afgelopen periode zichtbaarder geworden voor zowel ouders als leerkrachten. De omvang en de urgentie van het lerarentekort wordt steeds duidelijker. We zien dat dit het draagvlak om te veranderen vergroot. Lees meer…

Aankondiging enquête 'Oriëntatie beschikbaarheidstoelage en uitbreiding snipperdagen fulltimers' | derde kwartaal 2023

Publicatiedatum 28 september 2023.

Atlant, Fedra en IJmare oriënteren zich op het inzetten van een meerurenbonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek. Daarbij worden de volgende twee ideeën verkend.

 1. Een beschikbaarheidstoelage voor deelname aan een piketdienst
 2. Het stimuleren en belonen van een 5-daagse werkweek via een uitbreiding van snipperdagen voor fulltimers.
 

Oriëntatie beschikbaarheidstoelage 


De beschikbaarheidstoelage is een bonus ter versterking en ondersteuning van de vervangingsproblematiek. Het doel is uitbreiding, flexibiliteit en solidariteit.

Denkrichting

 • Parttimers kunnen zich inschrijven voor een vorm van piketdienst (5 dagen per jaar)

 • Bij een oproep ga je aan de slag op een school met een fors tekort.
 • Daarvoor ontvang je boven op je salaris een extra vergoeding. Vervangen op een school van een ander bestuur levert meer vergoeding op.


 

Oriëntatie uitbreiding snipperdagen fulltimers


De uitbreiding snipperdagen voor fulltimers heeft het uitbreiden van het aantal fulltimers, het behouden en flexibiliteit als doel. Bij voltijd gaat het om 5 extra snipperdagen.

Enquête


De behoeften en bereidheid zullen eerst gepeild worden onder de werknemers via een enquête. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de enquête. De vragenlijst heeft als doel zicht te krijgen op de effecten die deze maatregelen zouden kunnen leveren aan het verminderen van het lerarentekort. In welke mate dragen deze opties bij? Lees meer…

Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken

Publicatiedatum 28 september 2023.

In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.

Het team is samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Zij werken teamgericht om beter af te kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben. In deze film vertellen schoolleider Angelique de Vries, regiehouder onderwijsteam 3-4 Marijn Verduin en ouder Sibel Ciblak over hun ervaringen. Zij geven vanuit hun eigen perspectief antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe ziet het teamgericht onderwijs op de Sleutelbloem eruit?
 • Waarom is het zo belangrijk om het onderwijs anders te organiseren?
 • Hoe dragen zij met deze aanpak bij aan het oplossen van het lerarentekort?
 • Wat brengt deze manier van werken de onderwijsteams en de kinderen?
 • Wat is de meerwaarde van het inzetten van vakdocenten?
 • Er staat een team voor de klas, hoe is dat voor ouders en leerlingen?
 

Lees meer…

Modellen en opbrengsten pilotscholen

Publicatiedatum 4 juli 2023.

In het project ‘De nieuwe schoolweek’ zochten pilotscholen naar duurzame oplossingen waarbij de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. In deze nieuwsbrief worden drie modellen gepresenteerd als gezamenlijke ontwerp opbrengst.

Belangrijke ingrediënten van deze modellen zijn het teamgericht werken, de instructievrije dag en het aanvullen van het team met vakleerkrachten. Lees meer…

Schaarste schuurt

Publicatiedatum 30 juni 2023.

Het rapport ‘Schaarste schuurtvan de Onderwijsraad is een verkenning naar het omgaan met aanhoudende lerarentekorten. Dit rapport benadrukt het belang van solidariteit en samenwerking tussen besturen en scholen. Een belang dat De nieuwe schoolweek onderschrijft en waar al langer op in wordt gezet.

‘Het onderwijs piept en kraakt’, valt de afgelopen periode met enige regelmaat te horen en te lezen. Het lerarentekort speelt al langer, maar is in omvang zo toegenomen dat het probleem nu op steeds meer scholen hard wordt gevoeld. Dat is een groot probleem, want zonder leraren geen onderwijs. Het is dus zaak te blijven werken aan oplossingen om te zorgen voor voldoende leraren. Lees meer…

Bestuurder Atlant bij IJmondNieuws

Op 19 november 2021 vertelde Annemarie Trouw, bestuursvoorzitter van Atlant Basisonderwijs in Velsen, aan IJmondNieuws al over de problemen rond het lerarentekort. De onderwijskoepels Atlant, Fedra en OPO IJmond zijn op zoek naar een alternatieve invulling van de schoolweek, op een manier die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Veelgestelde vragen

Het lerarentekort raakt bijna alle kinderen in het (primair of) basisonderwijs. Voor de scholen van Atlant, Fedra en IJmare alléén al, hebben we het over 10.000 leerlingen. Dat zijn heel veel gezinnen met bezorgde ouders of verzorgers die zich afvragen wat het voor hen gaat betekenen. De leerkrachten, schooldirecties en schoolbesturen begrijpen dat: zij hebben zelf meestal ook gezinnen met kinderen, en zitten met dezelfde problemen als andere ouders. Hoe de nieuwe schoolweek er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Welke vragen leven bij heel veel ouders wél, en die proberen we zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen van dit moment.

Het gaat nog jaren duren. Te weinig havo- en vwo-leerlingen kiezen voor de Pabo. Het lerarentekort is ook een gevolg van de strengere toelatingseisen van de Pabo’s. Denk aan de rekentoets, die werd ingevoerd toen er kritiek was op de rekenvaardigheid van sommige Pabo-studenten. Mensen zeiden: moet zó iemand voor de klas? Nu zijn die eisen strenger, dus vallen er studenten af. De aanmeldingen voor de Pabo zijn zo’n 30% gedaald. Dat lagere aantal studeert over 4 jaar af. En het zijn er lang niet genoeg om de natuurlijke uitstroom van oudere leraren op te vangen.

Van alles! We werken nauw samen met de Pabo’s, om verkorte en flexibele opleidingsmogelijkheden te bieden. Het lukt ook best goed om zij-instromers enthousiast te maken voor het onderwijs. Maar alles valt of staat met het aantal mensen dat de opleiding afrondt en dan dus onderwijsbevoegd is.

Ja. Daarom moeten we bedenken hoe de nieuwe schoolweek eruit kan zien. Wachten op meer afgestudeerde studenten gaat ons niet helpen. Ondertussen groeit het tekort, ondanks dat we ook veel volwassenen opleiden tot leraar.

Door het lerarentekort wordt het steeds moeilijker goed onderwijs te bieden aan onze kinderen. De werkdruk neemt door het tekort verder toe. We willen een schoolweek zonder lerarentekort, met goed onderwijs en gelukkige leerlingen en medewerkers. We onderzoeken momenteel hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Het lerarentekort raakt ons allemaal. Daarom vragen we directeuren, medewerkers en ouders om met ons mee te denken.

Door de klankbordgroepen is een aantal ideeën genoemd. Deze ideeën zijn onder te verdelen in vier thema’s:

 1. Aanvullen van het tekort door onder andere vakdocenten.
 2. Uitbreiden van werkdagen – stimuleren van fulltime werken.
 3. Behouden van werknemers.
 4. Verminderen van onderwijstijd.

Klopt. Onderwijzend personeel heeft meer salaris gekregen én er zijn maatregelen genomen om de werkdruk aan te pakken. We hebben nu meer personeelsleden per leerling dan een paar jaar geleden: onderwijsassistenten bijvoorbeeld, die helpen de werkdruk verlagen. Maar het tekort aan bevoegde leerkrachten is daarmee niet opgelost.

Dat gebeurt ook wel, maar je moet weten dat een onderwijsassistent niet bevoegd is om voor de klas te staan. De kinderen noemen hen wel juf of meester, maar volgens de wet mogen ze niet zonder begeleiding voor de klas staan.

Ja, maar schooldirecteuren hebben alleen al een dagtaak aan het regelen van de personele bezetting. Dat doen we dus alleen bij uiterste noodzaak. En de intern begeleider is er voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. En je wilt toch dat ieder kind genoeg aandacht en passend onderwijs krijgt.

Inmiddels hebben we een beeld van welke ideeën haalbaar zijn. Daarmee is het eerste gedeelte van het onderzoek klaar. We gaan deze ideeën verder uitwerken en/of uitproberen tijdens een pilot met 9 scholen.

We nemen de tijd om veranderingen met de teams goed voor te bereiden en ouders hierover te informeren. Het is mogelijk dat sommige scholen eerder starten met de nieuwe schoolweek en andere scholen pas later. We onderzoeken nu welke ideeën haalbaar zijn.