Is een nieuwe schoolweek de oplossing voor het lerarentekort?

Wij gaan het anders doen!

De schoolbesturen van Atlant, Fedra en IJmare (voorheen OPO IJmond) bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Directeuren, medewerkers en ouders denken daarover mee in klankbordgroepen. 

Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor 36 scholen in de IJmond. Na twee onderzoeksfasen zijn daarvan negen scholen geselecteerd, die zich sinds juni 2022 intensief voorbereiden op een pilot met ‘De Nieuwe Schoolweek’: vanaf januari 2023 wordt het onderwijs hier anders georganiseerd. Daar komt nog heel wat bij kijken, zoals het onderstaande filmpje uitlegt. Toch zijn deze scholen met volle inzet op weg naar een nieuwe schoolweek, met álle dagen goed onderwijs. 

Video afspelen